Als een leerling door ziekte of om andere redenen niet naar school kan, moeten ouders/verzorgers vóór 8.30 uur de school bellen. Zodra de leerling weer op school is, levert hij ’s morgens voor aanvang van de lessen een door ouders/verzorgers ondertekende absentiekaart in bij de conciërge, waarin de duur en de reden van de absentie staan vermeld.

maandag nog ziek

Als de leerling de maandag na de eerste ziekmelding nog ziek is, bellen ouders/verzorgers die maandag vóór 8.30 uur nogmaals de school om dat te melden.

ziek tijdens school

Mocht een leerling tijdens schooltijd ziek worden of om een andere geldige reden de school eerder moeten verlaten, dan meldt hij zich af bij de afdelingsleider of een ander lid van de schoolleiding en geeft zijn vertrek door aan de conciërge. Zodra de leerling weer op school is, levert hij een absentiekaart in zoals hiervoor omschreven.

In géén geval gaat een leerling dus van school weg zonder zich afgemeld te hebben. Wij verzoeken u er voor te zorgen dat uw kind een telefoonnummer in zijn agenda heeft staan waarop u bereikbaar bent.

bezoek aan tandarts/dokter

Een leerling die lesuren moet verzuimen in verband met tandartsbezoek etcetera, dient van tevoren een briefje in te leveren bij de conciërge. Denkt u er aan géén afspraken voor uw kind te plannen tijdens toetsweken! Als een leerling vanwege een blessure niet aan de gymlessen kan deelnemen, laat de leerling een door ouders/verzorgers geschreven briefje aan de gymdocent zien. De docent beslist over de verdere gang van zaken.

ongeooorloofd verzuim

Bij ongeoorloofd en/of niet verantwoord verzuim bij proefwerken en andere toetsen, zullen de docent en de afdelingsleider passende maatregelen nemen.