(uit de schoolgids 2015-2016)

Uitgangspunt

Het leven in een gemeenschap brengt met zich mee dat men elkaar respecteert, elkaars eigendommen ontziet en zorg heeft voor het schoolmilieu (gebouw, plein en omgeving). De school streeft ernaar alle leerlingen een veilige plek te bieden. Voor iedere leerling geldt het anti-pest-protocol. Gedrag dat tegen deze afspraken in gaat, wordt door de school niet getolereerd en kan leiden tot schorsing of verwijdering. De school is bevoegd de leerlingen en de kluisjes te controleren op aanwezigheid van verboden voorwerpen. De rechten en plichten van leerlingen in specifieke situaties zijn geregeld in het leerlingenstatuut, het toetsweekprotocol, het examenreglement, het PTA-reglement, het verzuim-protocol, het Sociale Media Protocol en het laptopprotocol. Onderstaande algemene regels zijn bedoeld als aanvulling daarop. Elke leerling wordt geacht deze regels te kennen. Je kunt je er niet op beroepen dat je niet op de hoogte bent van een regel.

Regels:

1. Aanwijzingen en instructies van docenten en onderwijsondersteunend perso- neel moet je opvolgen.

2. Alle op het rooster staande lessen, maar ook de door de school georganiseerde excursies, werkweken en projecten zijn verplicht. Ze horen bij de lesstof. Ook het bijbehorend huiswerk moet in orde zijn.

3A. Als je om een geldige reden je huiswerk niet in orde hebt, neem dan een briefje van je ouders/verzorgers mee en geef dat vóór de les aan de docent. Een verjaardag, een sporttoernooi of een weekend weg is geen geldige reden voor huiswerkvrij. Voor gemiste aantekeningen, proefwerken en uitleg ben je zelf verantwoordelijk.

3B. Je maakt afspraken met je docent om alles in te halen. Een docent kan een 1 neerzetten in Magister tot de leerling het werk heeft ingehaald.

4A. Te laat komen: als je te laat komt, haal je een briefje bij de conciërge en meld je je de volgende dag om acht uur, ook weer bij de conciërge.

Ben je meer dan twintig minuten te laat dan word je absent gemeld. Het is dan aan de docent om te bepalen of je nog de les in mag.

4B. Ongeoorloofde absenties worden de volgende ochtend ingehaald door je te melden om half acht bij de conciërge.

5. Als een leraar te laat of afwezig is, blijf je voor het lokaal wachten, terwijl de klassenvertegenwoordiger bij de roostermaker navraag doet.

6. Leerlingen mogen niet de personeelskamer en de reproruimte in. Leerlingen kunnen werk voor een docent afgeven bij de administratie.

7. Als je uit de les gestuurd wordt, blijf je niet op de gang, maar je meld je je meteen met je spullen bij de conciërge. Deze geeft je een uitstuurbriefje, waarop je aangeeft waarom je eruit bent gestuurd. Het briefje lever je aan het eind van de les in bij je docent. Deze bepaalt in een gesprek of er verdere maatregelen getroffen moeten worden, zoals bijvoorbeeld een gesprek met de afdelingsleider of een andere passende sanctie. Onder geen beding mag je tijdens deze procedure het schoolgebouw uit!

8. Elk jaar in augustus krijgen alle leerlingen een schoolpasje. Dat heb je nodig voor je kluis, om te kopiëren en om toegang te krijgen tot schoolfeesten. Het pasje is eigendom van de school. Als je je pasje kwijt raakt, vraag je meteen een nieuwe aan bij de conciërge (kosten € 7,50).

9. Om te voorkomen dat de van school geleende boeken beschadigd raken, moet je ze in een stevige tas vervoeren en moeten ze allemaal gekaft zijn. Het Boekenfonds zal de kosten van schade of verlies verhalen op de leerling.

10. In het lokaal wordt niet gegeten en gedronken. Alleen flesjes water zijn toegestaan. Gooi voor je naar de les gaat al je afval in de daarvoor bestemde prullenbakken.

11. Spellen waarbij om geld gespeeld wordt, zijn niet toegestaan.

12. Onze leerlingen veroorzaken geen overlast voor de bewoners in de omgeving van de school. Gedraag je, ook bij het van en naar school gaan altijd als een goede buur: schreeuw niet en gooi geen rommel op straat.

13. Tijdens de lessen gebruik je geen mobiele telefoon en ligt deze ook niet op je tafel, tenzij de docent er toestemming voor geeft.

14. Roken in en om het schoolgebouw en bij de entree van het schoolplein is verboden.

15. Het gebruik of het verhandelen van drugs of alcohol is verboden in en om de school. Overtreding van deze regel kan leiden tot verwijdering en inschakeling van de politie.

16. Op de hellingbaan naar de fietsenkelder mag niet worden gefietst. Alleen lopen met de fiets aan de hand is daar toegestaan. Fietsen moeten in de fietsenrekken geplaatst worden. Zet je scooter of fiets dubbel op slot. Geen fietsen of scooters voor de ingang zetten, voor de nooddeuren of op de toerit.

17. Het gebruik van de lift door leerlingen is niet toegestaan. Alleen op basis van een medisch attest kan toestemming voor tijdelijk gebruik worden verleend.

18. Als je een aankondiging of poster wilt ophangen, bespreek je dit eerst met de conciërge. In geen geval mogen dergelijke uitingen op geverfde oppervlakken worden geplakt.

19. Het oversteken van de Wibautstraat is gevaarlijk. Neem het zebrapad bij de Eerste Oosterparkstraat of ga onder de weg door via de metro-toegangen.

20. Na 17.30 uur mogen er geen leerlingen op school en/of het schoolplein aanwezig zijn.