Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp, Snapchat, Instagram en LinkedIn bieden de mogelijkheid om op grote schaal attentiewaarde te creëren voor het Cygnus. Ook websites in beheer van medewerkers, ouders en leerlingen kunnen hier in specifieke gevallen toe gerekend worden.

Deze richtlijn over de inzet, gebruik en misbruik van de sociale media heeft betrekking op aan school gerelateerde uitingen of berichten waarbij een overlap is tussen school, werk en privé. Van belang is te beseffen dat met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van de school en betrokkenen kan worden geschaad. Om deze reden is bewust omgaan met de sociale media essentieel.

Voor de school betekent dit dat wij de leerlingen moeten ondersteunen en begeleiden in het omgaan met de sociale media. Essentieel is dat, net als in communicatie in de “echte” wereld, de gebruikers van sociale media, de reguliere fatsoensnormen in acht blijven nemen. Dat geldt voor een ieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap, te weten docenten, ondersteunend personeel, leerlingen en ouders. Allen dienen de nieuwe mogelijkheden van de digitale wereld met een positieve instelling te benaderen.

A. Uitgangspunten

1. Het Cygnus onderkent het belang en de kracht van sociale media.

2. De richtlijnen en regels ten aanzien van het gebruik en de inzet van de sociale media dragen bij aan een goed en veilig school- en onderwijsklimaat;

3. De school, medewerkers, leerlingen en ouders communiceren op sociale media in het verlengde van de missie en visie van de school en de reguliere fatsoensnormen. In de regel betekent dit dat we respect voor de school en elkaar hebben en iedereen in zijn waarde laten;

4. De gebruikers van sociale media dienen rekening te houden met de goede naam van de school en van een ieder die betrokken is bij de school;

5. De school, haar medewerkers, leerlingen en ouders worden middels deze richtlijnen en regels tegen zichzelf en anderen beschermd tegen de mogelijke negatieve gevolgen van de sociale media.

B. Sociale Media in de school (medewerkers en leerlingen)

1. Het is medewerkers en leerlingen alleen toegestaan om tijdens de lessen actief te zijn op sociale media indien dit een bijdrage levert aan of onderdeel is van het onderwijs(proces).

2. Het is betrokkenen toegestaan om kennis en informatie te delen, mits het geen vertrouwelijke of persoonlijke informatie betreft en andere betrokkenen niet schaadt.

3. De betrokkene is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud die hij of zij publiceert op de sociale media.

4. Elke betrokkene dient zich ervan bewust te zijn dat de gepubliceerde teksten en uitlatingen voor onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook na verwijdering van het bericht.

5. Het is niet toegestaan om foto-, film- en geluidsopnamen van aan school gerelateerde situaties op de sociale media te zetten en te delen, tenzij door de schoolleiding toestemming voor plaatsing is gegeven;

6. De initiators en beheerders van in naam en/of vorm aan het Cygnus gerelateerde onderdelen van sociale media (bijvoorbeeld Facebookpagina’s als Cygyleaks en Cygnus Memes dienen zichzelf zodanig kenbaar te maken, dat de schoolleiding hen te allen tijde aan kan spreken op de inhoud. In opdracht van de schoolleiding zal de beheerder ongepaste bijdragen van deze sociale media dienen te verwijderen.

7. Het is medewerkers niet toegestaan om in de privésfeer ‘vrienden’ te worden met leerlingen op de sociale media.

8. Alle betrokkenen nemen de fatsoensnormen in acht. Als fatsoensnormen worden overschreden (bijvoorbeeld: mensen pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, zwartmaken of anderszins beschadigen) neemt de school passende maatregelen.

9. Medewerkers hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij het gebruik van de sociale media: privémeningen van medewerkers kunnen eenvoudig verward worden met de officiële standpunten van de school. Het is de medewerker toegestaan aan school gerelateerde onderwerpen te publiceren mits het geen vertrouwelijke of persoonsgebonden informatie over de school, zijn medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen betreft.

10. Indien een medewerker of een leerling over het Cygnus publiceert dient hij/zij het bericht te voorzien van de melding dat ingenomen standpunten de eigen persoonlijke mening weergeven en los staan van eventuele officiële standpunten van het Cygnus.

11. Als online communicatie dreigt te ontsporen dient de betrokkene direct contact op te nemen met de rector om de te volgen strategie te bespreken. Ook bij twijfel of een publicatie in strijd is met dit artikel neemt de betrokkene contact op met de rector.

C. Sancties en gevolgen

1. Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen op sociale media, gedragingen en gevolgen, worden (juridische) maatregelen genomen.

2. Leerlingen die in strijd met dit protocol handelen maken zich mogelijk schuldig aan verwijtbaar gedrag. Alle correspondentie omtrent dit onderwerp wordt opgenomen in het leerlingendossier.

3. Indien de uitlatingen van leerlingen, ouders/verzorgers of medewerkers mogelijk een strafrechtelijke overtreding inhouden, zal door het Cygnus aangifte bij de politie worden gedaan.

Als mogelijke strafbare feiten kunnen worden aangemerkt: belediging, belaging, bedreiging, discriminatie, grooming, hacken, identiteitsmisbruik, laster/smaad, oplichting en uitlokken van een minderjarige tot ontuchtige handelingen. (Deze feiten zijn allemaal terug te vinden in het Wetboek van Strafrecht.)

[ De MR heeft ingestemd met dit protocol op 26 november 2015. ]