(Zie ook PTA-reglement )

Ieder schooljaar telt drie toetsweken. Ieder vak moet een rapporttoets (RT) of een schoolexamentoets (ST) in de toetsweek geven. Voorafgaand aan de toetsweek heb je geen proefwerken of so's met voorbereiding op dinsdag, woensdag donderdag en vrijdag. Op donderdag en vrijdag ben je ook huiswerkvrij. Toetsen zonder voorbereiding (lees- en luistertoetsen bijv.) blijven mogelijk.

Bij een 'gebroken' (start op woensdag) toetsweek heb je donderdag, vrijdag, maandag en dinsdag geen proefwerken en so's met voorbereiding. Op maandag en dinsdag ben je ook huiswerkvrij.

te laat komen

Inhaaltoetsen of herkansingen beginnen altijd het eerste uur, ongeacht het aantal toetsen. Indien je hiervan afwijkt, kan de schoolleiding je de mogelijkheid tot herkansen of inhalen ontzeggen.

Je mag voor een toets absoluut niet te laat komen. Als je te laat bent, mag je de toets niet meer maken en moet je deze toets herkansen. Je verliest zo het recht op een andere herkansing.

afwezigheid in de toetsweek

Wanneer je, b.v. door ziekte, absent bent, moeten je ouders dat voor aanvang van de toets melden. Je verliest dan geen herkansing en mag het werk inhalen op de herkansings- en inhaaldag. Als je niet tevoren ziek wordt gemeld, ben je aangewezen op de inzet van een herkansing.

inleveren aanvraag herkansings- en inhaaltoetsen

Een toelichting bij herkansingsmogelijkheden voor PTA-onderdelen (ST) is opgenomen in het PTA reglement dat op de site staat. Lees dit goed door. Los van de eventuele herkansingen kun je op de inhaaldag twee toetsen inhalen die je gemist hebt in de toetsweek wegens geoorloofde absentie. Gaat het om meer dan twee toetsen, dan maak je na overleg met de afdelingsleider individuele afspraken met vakdocenten om de toetsen in te halen. Het aanvragen van herkansings- en inhaaltoetsen doe je in Moodle op de daarvoor aangegeven datum. Aanvragen die te laat zijn ingediend, worden niet gehonoreerd.

Herkansings- en inhaaltoetsen worden afgenomen op de zgn. inhaaldag: zie hiervoor het jaaroverzicht met de belangrijke data.

Proefwerken moeten binnen twee weken zijn nagekeken, met de klas besproken en zijn de cijfers ingevoerd in Magister.

afwezigheid tijdens herkansingstoetsen

Een herkansingstoets die, om wat voor reden ook, niet gemaakt wordt, kan niet ingehaald worden (4.5).

onrechtmatigheden

Indien een leerling zich tijdens het schoolexamen aan enige onregelmatigheid schuldig maakt, zoals frauderen, spieken of zonder geldige reden afwezig zijn, wordt dit altijd gemeld bij de rector. Deze neemt passende maatregelen.

de organisatie

De toetsroosters worden aan aantal dagen voor aanvang van de toetsweek gepubliceerd op de site. Let goed op wijzigingen. Leerlingen die recht hebben op verlenging maken hun toetsen in een apart lokaal.

gedragsregels tijdens de toetsen

  • Tassen voorin de klas bij het bord leggen, telefoon uit én in de tas. Zichtbare telefoons worden ingenomen en bij de afdelingsleider ingeleverd. Gebruik van een telefoon wordt bestraft. Geen etui e.d. op tafel, alleen pen en eventueel ander toegestaan materiaal, zoals een rekenmachine of woordenboek.
  • Toegestane hulpmiddelen moet je zelf meenemen; je mag deze niet van een medeleerling lenen, ook niet als die al klaar is met zijn werk.
  • Praten en onderling contact tussen leerlingen tijdens een RT/ST-toets wordt beschouwd als een onregelmatigheid. De surveillant neemt het werk in dat geval direct in en maakt een melding bij de schoolleiding. Deze neemt maatregelen.
  • Na afloop van de toets leg je de opdrachten en het gemaakte werk omgekeerd op een hoek van de tafel. Hiermee geef je aan dat je klaar bent en dat het werk kan worden ingenomen. Eenmaal ingenomen werk wordt niet meer teruggegeven.
  • Je mag het lokaal pas verlaten als de toetstijd is verstreken. Neem iets te lezen mee!
  • Zorg dat je vóór een toets naar de wc gaat, want tijdens de toets is dit niet toegestaan.
  • Tijdens toetsen bevinden zich geen leerlingen in de gangen. Bijgewerkt: oktober 2013